X
تبلیغات
آموزش نظامی
منوی اصلی
موضوعات وبلاگ
جستجو

مطالب پيشين
آرشیو مطالب
وصیت شهدا
وصیت شهدا
لوگوی دوستان
ابزار و قالب وبلاگ
لينک دوستان
نويسندگان
دانشنامه عاشورا
دانشنامه عاشورا
کاربردی

دریافت کدهای جاوا برای وبلاگ شما
Instagram
ابر برچسب ها
درباره وبلاگ
بسم الله الرحمن الرحیم
ملتی که در خط اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم و مخالف با استکبار و پول پرستی و تحجر گرایی و مقدس نمایی است ، باید همه افرادش بسیجی باشند و فنون نظامی و دفاعی لازم را بدانند ، چرا که در هنگامه خطر ملتی سربلند و جاوید است که اکثریت آنان آمادگی لازم رزمی را داشته باشند .
(امام خمینی رحمه الله علیه)

 

ضابطين در محدوده شرح وظايف قانوني خود و در صورت بيم فرار متهم

 مجاز به استفاده از دستبند مي‌باشند
برچسب ها : قوانین نیروهای مسلح

موضوع :
قوانین نیروهای مسلح , 

 

حمل سلاح سازمانی غیرمجاز و خارج از حوزه استحفاظی

 قاچاق سلاح محسوب نمی شود
برچسب ها : قوانین نیروهای مسلح

موضوع :
قوانین نیروهای مسلح , 
برچسب ها : شخصیتهای نظامی جهان

موضوع :
شخصیتهای نظامی جهان , 
برچسب ها : شخصیتهای نظامی جهان

موضوع :
شخصیتهای نظامی جهان , 

File:Michael Kalashikov.jpg
برچسب ها : شخصیتهای نظامی جهان

موضوع :
شخصیتهای نظامی جهان , 

File:Gerald Bull 1964 cropped.jpg
برچسب ها : شخصیتهای نظامی جهان

موضوع :
شخصیتهای نظامی جهان , 
برچسب ها : شخصیتهای نظامی جهان

موضوع :
شخصیتهای نظامی جهان , 

Beretta
برچسب ها : شرکتهای تسلیحاتی جهان

موضوع :
شرکتهای تسلیحاتی جهان , 

Hecklerkoch_logo
برچسب ها : شرکتهای تسلیحاتی جهان

موضوع :
شرکتهای تسلیحاتی جهان , 
برچسب ها : اخبار و دانستنیهای نظامی

موضوع :
اخبار و دانستنیهای نظامی , 
برچسب ها : اخبار و دانستنیهای نظامی

موضوع :
اخبار و دانستنیهای نظامی , 
برچسب ها : اخبار و دانستنیهای نظامی

موضوع :
اخبار و دانستنیهای نظامی , 
برچسب ها : اخبار و دانستنیهای نظامی

موضوع :
اخبار و دانستنیهای نظامی , 
برچسب ها : اخبار و دانستنیهای نظامی

موضوع :
اخبار و دانستنیهای نظامی , 

صـرفـه جـويـى در لغـت بـه مـعـنـاى : در خـرج انـدازه نـگـهـداشـتـن ، پول را بيجا خرج نكردن و به اندازه خرج كردن آمده  و در اصطلاح نظامى عبارت اسـت از: جـلوگـيـرى از كـاربـرد و مـصـرف نـامتناسب نيروها در صحنه عمليات به منظور بكار بردن تمامى نيروها در محل و مكان مناسب و مورد نظر فرمانده .
برچسب ها : اصول جنگ

موضوع :
اصول جنگ , 
منبع خبر عبارت است از: شخص ، شى ء و يا فعّاليتى كه اخبار از آن به دست مى آيد. اين منابع مـمكن است در كنترل ، يا خارج از كنترل ما باشد دشمن نهايت تلاش خود را به كار مى گيرد تا از رسـيـدن اخـبـار صـحـيـح جـلوگـيـرى كـنـد. بـه ايـن مـنـظـور، عـلاوه بـر حـفـاظـت كامل ، همواره دست به اقدامات فريبنده و نشر اكاذيب و اخبار جعلى مى زند از اين رو هوشيارى و زيركى عناصر اطّلاعاتى خودى را مى طلبد.

مـنـابـع اخـبـار عـبـارت اسـت از: فـعـّاليـت هـاى دشـمن مانند حركت نيروها، كيفيت گسترش ‍ دشمن و تـغـيـيـرات آن ، مـقـدار و نـوع آتـش و آثـار به جا مانده از به كار گرفتن جنگ افزار شيميايى مـيـكـربـى و راديـو اكـتيوى ...) اسرا، ساكنان محلى ، آوارگان ، پناهندگان سياسى و نظامى ، اسـراى آزاده شـده خـودى ، عـوامـل نفوذى ، وسايل و مدارك غنيمتى از دشمن ، نيروهاى مردمى ، عكس هـاى هـوايـى ، نـقـشـه ها، وسايل ارتباط جمعى (راديو، تلويزيون )، سخنرانى ها، مصاحبه ها و مطبوعات مهم ترين اين منابع در اين جا مورد بررسى قرار مى گيرد. 
برچسب ها : اطلاعات رزمی

موضوع :
اطلاعات رزمی , 
جـمـع آورى اخـبار يكى از حلقه هاى مدار اطلاعاتى است كه توليد اطلاعات را به منظور تاءمين نيازمندى هاى اطلاعاتى يگان ها و سازمان ها، برعهده دارد.

بـراى تـبـديـل اخبار جمع آورى شده به اطلاعات و انتشار آن به سازمان ها و يگان هاى نيازمند، لازم اسـت بـه واحـد پـرورش اخـبـار ارسـال گـردد، تا اخبار خام به اطلاعات مفيد و ثمربخش و قـابـل اسـتـفاده تبديل شود. مشكل ترين توليد اطلاعات مرحله جمع آورى اخبار است . زيرا دشمن بـراى حـفـظ مـنـافـع و تـاءمـيـن اهداف خويش حداكثر تلاش را جهت خنثى كردن و يا از بين بردن اقدامات ما به كار مى گيرد. او مى كوشد مقدورات ، آسيب پذيرى ها، اطلاعات و فعاليت هاى خود را از نـظـر مـا پـنـهـان دارد از ايـن رو دسـت بـه اقدامات سانسور، تاءمين و حفاظت مى نمايد و يا مـبـادرت بـه انـتـشـار اخـبـار غـلط و فـريـبـنـده مـى كـنـد. از ايـن رو، از وظـايـف اصـلى مـسـؤ ول اطـلاعـات ايـن اسـت كـه بـراى نـفـوذ در اطـلاعـات دشـمـن ، بـه طـور مـسـتـمـرّ از هـر مـنـبـع قابل اعتماد به جمع آورى اخبار بپردازد.

تعريف جمع آورى اخبار

با توجه به مطالب فوق ، جمع آورى اخبار عبارت است از: جمع آورى اخبار به صورت مستمرّ و اسـتـفـاده مـداوم از مـنـابـع گـونـاگـون خـبـرى بـوسـيـله عوامل و عناصر اطلاعاتى و ارسال آن به قسمت پرورش اخبار جهت توليد اطلاعات .

جـمـع آورى اخـبـار بـا دو مـوضـوع ارتـبـاط تـنـگـاتـنـگ دارد. مـنـابـع اخـبـار، عوامل جمع آورى اخبار.

منابع اخبار

بـخـش (مـنابع اخبار) يكى از مدارهاى اطلاعاتى است . براى رسيدن عناصر اطّلاعاتى به اخبار صحيح و واقعى ، شناخت منابع اخبار ضرورى است . 
برچسب ها : اطلاعات رزمی

موضوع :
اطلاعات رزمی , 
تـمـامـى نـيروهاى نظامى دنيا، از ضعف ها و قوت هايى برخوردارند كه تلاش فراوانى در جهت پـوشـيـده نـگـهداشتن نقاط ضعف و رمز و راز نقاط قوت دارند. فرمانده با به دست آوردن موارد ضـعـف و قـوت پـرسـنـل دشمن مى تواند تدابير لازم را عليه نقاط قوّت او به كار گيرد؛ مثلاً پـدافـنـد هـوايـى دشـمـن ، اين اجازه را به فرماندهى مى دهد كه از نيروى هوايى جهت پشتيبانى يـگـانـهـاى مـانـورى خـود در مـنطقه عمليات استفاده بيشترى نمايد، درصورتى كه اگر سيستم پـدافـند هوايى دشمن به طور فعّال و مؤ ثّر در منطقه حضور داشته باشد، تدبير فرماندهى را جهت پشتيبانى يگان هاى مانورى به استفاده از واحدهاى توپخانه سوق مى دهد. 
برچسب ها : اطلاعات رزمی

موضوع :
اطلاعات رزمی , 

گسترش ، شامل موقعيت يگان ها در روى زمين و چگونگى آرايش تاكتيكى يگان ها در موقع عمليات است .

گـسـتـرش تـاكـتيكى ، خود شامل آرايشى و موضع تمامى عناصر سازمانى در منطقه عمليات مى بـاشـد كـه جـهـت اجـراى مانورهاى مختلف طرّاحى مى گردد. بدين جهت ، اگر اين گسترش روشن گردد، مى تواند بسيار مورد استفاده قرار گيرد.
برچسب ها : اطلاعات رزمی

موضوع :
اطلاعات رزمی , 
يـكـى از مـراحـل شـنـاسـايـى وضعيت دشمن ، به دست آوردن تركيب دشمن است . تركيب به معناى شـنـاسـايـى نـام و نـشـان يـگـان هـا، هـويت ، سازمان و آنچه مربوط به اينها مى باشد. در اين رابـطـه بـايـد كـلّيـه يـگـان هـايـى را كـه در مـقـابـل مـا قـرار گـرفـتـه و يـا احتمال دارد به مرور وارد نبرد شوند، مشخص نمود.
برچسب ها : اطلاعات رزمی

موضوع :
اطلاعات رزمی , 

واکنش سریع ، تعیین کننده ی مرگ یا زندگی است

Reflex is a matter of life and death
برچسب ها : SUN TZU

موضوع :
دکترین نظامی( SUN TZU ) , 

سرعت ، جوهره ی جنگ است

speed is the essence of war
برچسب ها : SUN TZU

موضوع :
دکترین نظامی( SUN TZU ) , 

بالاترین درجه از هنر جنگاوری ، در غلبه بدون جنگ بر دشمن است 

The supereme art of war is to subdue the enemy without fighting
برچسب ها : SUN TZU

موضوع :
دکترین نظامی( SUN TZU ) , 

یکصد پیروزی در یکصد جنگ ، اوج کاردانی یک فرمانده نیست . 

منتهای هنرمندی یک فرمانده ، مطیع کردن دشمن بدون هر گونه جنگ است !


for to win one hundred victories in one hundred battles is not the acme of skill

to subdue the enemy without fighting is the acme of skill
برچسب ها : SUN TZU

موضوع :
دکترین نظامی( SUN TZU ) , برچسب ها : داستانهای اطلاعاتی

موضوع :
حفاظت اطلاعات , 
برچسب ها : داستانهای اطلاعاتی

موضوع :
حفاظت اطلاعات , 

رئیس سازمان پدافند غیرعامل گفت: پدافند غیرعامل با پدافند سایبری امکان دشمن در حمله به زیرساخت های کشوررا ناممکن ساخته است .
برچسب ها : تولیدات دفاعی ایران

موضوع :
تولیدات دفاعی ایران , 

سردار امیر علی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوا فضای سپاه پاسداران ظهر امروز در همایش «ناگفته‌های RQ-170» اظهار داشت : . . . 
برچسب ها : تولیدات دفاعی ایران

موضوع :
تولیدات دفاعی ایران , 

هر چتربازی که قرار است از هواپیما هلی بُرن شود

هر تفنگداری که قرار است از ناوها پیاده شود

 هر کماندویی که قرار است با نفربر حمل شود

 یادش باشد که قبلا تابوتش را سفارش داده باشد

شامات (سوریه) خط قرمز انقلاب اسلامی است

همان جایی که می تواند معراج ما و گورستان شما باشد
برچسب ها : پیام کوتاه مناسبتها

موضوع :
پیام کوتاه مناسبتها , 

سردار شهید محمدعلی بشلیده

مربی تربیت بدنی و معاونت آموزش نظامی پادگان المهدی

تاریخ و محل تولد : ۱۳۳۹ آستانه اشرفیه گیلان

تاریخ و محل شهادت : ۱۷/۱۲/۱۳۶۵ لنگرود ٬ در حین اجرای آموزش راپل
برچسب ها : شهدای مربی

موضوع :
شهدای مربی ,